رویسا
ویژگی های آرد گندم و روش های آزمون
...

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يـك مـادة 3 قـانون اصـلاح قـوانين و مقـررات مؤسسـة اسـتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين، تدوين و نشـر اسـتانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ 29/6/90 بـه سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 35838/206 مورخ 24/7/90 جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان سازمان، صاحب نظران مراكز و مؤسسـات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليـدي، فناوري و تجاري است كـه از مشـاركت آگاهانـه و منصـفانه صـاحبان حـق و نفـع، شـامل توليدكننـدگان، مصـرفكننـدگان، صادركنندگان و وارد كنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل مي شود. پيش نـويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي نفع و اعضاي كميسيون هاي فنـي مربـوط ارسـال مـيشـود و پـس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) ايـران چاپ و منتشر مي شود.

در ذیل فایل pdf مربوط به ویژه گی ها و روش های آزمون آرد گندم قابل دانلود می باشد.

Download Wheat Flour Test

کامنت بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی را به سبد خرید اضافه نکردید
ادامه خرید
0