مجله رویسا

عمده ترین عوامل مؤثر در فساد مواد غذایی…

  • رطوبت ماده غذایی: هر چه رطوبت ماده غذایی بیشتر باشد زودتر فاسد می شود مثل شیر یا گوشت.
  • PH مواد غذایی: هرچه محیط مواد غذایی اسیدی تر باشد دیرتر فاسد می شود مثل سرکه دیرتر از پروتئین ها فاسد می شوند.
  • وجود مواد مغذی: هرچه یک ماده غذایی، مواد مغذی بیشتری داشته باشد زودتر فاسد می شود مثل شیر زودتر از زردچوبه فاسد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.