• در صورت برنده شدن جایزه ارائه کارت قرعه کشی الزامی می باشد.